Algemene ledenvergadering

Eén maal per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden. Dit is doorgaans in de maand februari of maart. Hiervoor worden alle leden schriftelijk uitgenodigd. Elk lid heeft stemrecht en het recht van inspraak. Tijdens die vergadering legt het bestuur verantwoording af van de afhandeling van zaken die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. Het financiële verslag wordt overlegd en er wordt een beleids/actieplan voor het komende jaar aangeboden. Aanwezige leden ontvangen schriftelijk een verslag van deze vergadering. Tevens wordt het verslag op de website geplaatst. Diegenen die niet over Internet beschikken, kunnen op verzoek het verslag toegezonden krijgen.